STADGAR FÖR SKINTEBO ODLARFÖRENING

Antagna vid årsmöte 12 november 2015

§1 Föreningens namn är Skintebo Odlarförening. Den har sitt säte i Göreborg.

§2 Föreningens målsättning är att:

upplåta det av Göteborgs Stad arrenderade området till medlemmarna för att användas till odling;

främja gemenskap, samarbete och intresse för odling.

§3 Medlemskap är öppet för myndig person bosatt i Göteborg eller grannkommun.

§4 Styrelsen upprättar köordning av sökande och prövar inträde i föreningen.

§5 Nyttjanderätt till odlingslott grundas på att medlemmen följer de särskilda regler som gäller för området.

§6 Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som:

inte betalat medlemsavgiften efter påminnelse;

bryter mot mot föreningens stadgar eller de särskilda regler som gäller för området.

§7 Föreningens verksamhetsår är 1 januari t o m 31 december.

§8 Styrelsen består av tre ledamöter: ordförande, sekreterare och kassör
samt 3 suppleanter. En valberedning med två ledamöter väljs vid årsmötet.

§9 Årsmöte skall hållas innan 15 november. Kallelse utsänds minst 14 dagar innan och skall innehålla förslag till dagordning. Den skall uppta följande obligatoriska punkter:

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Val av två justeringsmän.

Fråga om mötet blivit behörigen kallat.

Fastställande av dagordning.

Styrelsens verksamhetsberättelse.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

Val av styrelse.

Val av valberedning bestående av två personer.

Inkomna förslag från styrelse och medlemmar.

Fastställande av årsavgift och budget.

§10 Vid årsmötet fattas beslut med enkel majoritet. Ärende avgörs genom öppen omröstning, om inte sluten votering begärs.

§11 För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett är det ordinarie årsmötet.