1. Odlingslotten får användas för odling av grönsaker, bär och blommor. Mindre träd får förekomma och skall placeras så att de inte ger olägenheter på grannlotterna med tanke på sol/skugga.

2. Lotten skall skötas så att den ger ett vårdat och trevligt intryck. Lotten får inte användas som upplag för skräp som inte hör till odlingen.

3. Lotten skall ha en tydlig gräns och en skylt med sitt nummer. Häckar som avgränsning av lotten är tillåtit om de underhålls och inte skuggar grannens lott. Gångar mellan lotterna skall hållas öppna och så breda att gräsklippare, barnvagnar etc. kan komma fram. Minimum 75 cm.

4. Fyra platser finns för kompostavfall. Se bifogad karta. Följ anvisningarna vid komposten så att du lägger kompostavfall i rätt fack.

5. Avfall för eldning placeras enligt anvisade plats längst ner i området vid västra gräns. Ris läggs i rishäcken vid parkeringen. Däremot tar odlaren själv hand om föremål av metall och plast, olika slags förpackningar och miljöfarligt avfall såsom tryckimpregnerad trä.

6. Lotten får inte ligga oanvänd, utan skall brukas och hållas i ordning. Vid sjukdom eller annat som gör att odlaren inte kan bruka lotten tas kontakt med styrelsen för att diskutera en lösning. Har lotten legat obrukad en säsong utan att styrelsen har kontaktats kommer lotten att hyras ut till en ny odlare.

7. Eldning på lott får endast ske i en säker, flyttbar grill för matlagning och i mindre skala. Medlem skall iaktta samma hänsyn och regler som för grillning på altan/balkong. Eldning direkt på mark får endast ske vid gemensamma arbetsdagar. Elden får aldrig lämnas obevakad och vatten skall vara tillgänglig för släckning.

8. Bodar och växthus får inte byggas på lotten. Enklare staket o dyl. kan byggas om de inte påverkar grannlotter.

9. Medlemmarna hjälps åt att underhålla och hantera gemensamma ytor och tillhörigheter såsom gräsklippare, skottkärror etc. på ett varsamt sätt.

10. Föreningen har en byteskö av medlemmar som önskar byta lott. Byteskön förvaltas av styrelsen dit medlem anmäler sig via mail skinteboodlarforening@gmail.com . En medlem får inte överlåta sin lott till en annan person utan den skall lämnas till styrelsen som förmedlar den till kön, alternativt till någon medlem i byteskön.

11. Föreningen beviljar INTE möjligheten att inneha mer än en lott per odlare. Så länge föreningen har en kö skall lediga lotter i första hand tilldelas kön. Detta gäller inte retroaktivt.

12. Medlemskap i Skintebo Odlarförening förutsätter att medlem har läst och godkänt stadgar, ordningsregler och arrendeavtal så som de finns publicerade på hemsidan www.havstradgarden.se

Ordningsreglerna är antagna vid årsmötet november 2020 och redigerat i punkt 7 enligt extrastämman januari 2021